VUOKRAUSEHDOT

Varauksen tekeminen ja maksu

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään 20 vuotta täyttänyt. Asiakkaan tulee maksaa vähintään varausmaksu (20 %) heti varauksen tehtyään ja loppumaksu (80%) kuukautta ennen vuokra-aikaa. Mikäli vuokrausajankohtaan on alle kuukausi niin koko vuokrasumma maksetaan kerralla. Varauksesta ja loppusummassa lähetetään erillinen lasku varauksen yhteydessä. Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut varausmaksun (20 % lomakohteen vuokrahinnasta). Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, vuokranantaja voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä sähköpostilla osoitteeseen levikuunvalo@gmail.com. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut perille. Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei varausmaksun osuutta (20 prosenttia lomakohteen vuokrahinnasta) palauteta. Tämä koskee myös vuokra-ajankohdan siirtoa, siis jos haluttu ajankohta ei sovi vuokraajalle, on siitä tehtävä silloin uusi varaus, josta menee uusi varausmaksu. Jos peruutus tulee vuokranantajan toimesta, niin silloin kaikki maksut palautetaan. Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 28-7 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua palautetaan 50% koko vuokrasta, mikäli varaus peruutetaan 6 vuorokautta ennen varauksen alkua tai sen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan. Jos lomakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen. Vuokranantajan oikeus peruuttaa varaus Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majore), vuokranantaja voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta. Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi vuokranantaja peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Oleskelu lomakohteessa

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä yleisimmin tulopäivästä klo 17.00 lähtöpäivään klo 11.00. Lomakohde ja sen avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen omistajalle joko puhelimitse tai kirjallisesti ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana. Vuokraan sisältyy varatun lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan. Astianpesuaineet, perusmausteet sekä wc- ja talouspaperit eivät sisälly vuokrahintaan..Loppusiivouksesta huolehtii asiakas ellei toisin ole sovittu. Loppusiivouksen voi myös tilata viimeistään 2vrk ennen vuokra-ajan päättymistä hintaan 100€. Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. Tupakointi ja kynttilöiden polttaminen on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa.

Lemmikkieläimet

Lemmikkieläimen tuominen kohteeseen ei ole sallittu.

Asiakkaan velvollisuudet ja lomakohteen luovutus lähtöpäivänä

Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä klo 11.00, ellei toisin ole sovittu. Jos asiakas lähtee muuna aikana, on avainten luovutuksesta sovittava etukäteen. Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava lomakohteen omistajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot lomakohteen omistajalle. Loppusiivous on tilattavissa erillistä maksua vastaan. Vaikka loppusiivous tilattu, asiakkaan huolehdittava astiat astianpesukoneeseen, roskapussit roskiin, tyhjät tölkit ja pullot muovipusseihin sekä huonekalut omille paikoilleen.

Ylivoimainen este

Vuokranantaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut vuokranantajasta ja jonka seurauksia vuokranantaja ei kohtuudella ole voinut estää. Pandemiatapauksissa noudatamme Levi Matkailun antamia ohjeistuksia. Vuokranantaja ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Huomautukset ja valitukset

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan lomakohteen omistajalle. Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana omistajalle, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä vuokranantaja ole niistä korvausvelvollinen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Vuokraajan vastuu

Vuokranantaja ei ole taloudellisesti eikä oikeudellisesti vastuussa mistään niistä seikoista, jotka vuokraaja omalla toiminnallaan aiheuttaa. Varausmaksun/vuokran maksamalla vuokralainen hyväksyy nämä ehdot. Varausmaksu lähetetään varauksenteon yhteydessä erillisellä laskulla. Varaus vahvistetaan, kun varausmaksu tai koko vuokra on maksettu. Levi Kuunvalo Kimmo Järvinen / levikuunvalo@gmail.com